پروژه ها

پروژه هتل هما

پروژه هتل هما

سیستم کنترل ومانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ موتورخانه سیستم صوتی و پیجینگ ip base ارتباط با سیستم درب ها و آسانسورها طراحی دیتاسنتر و شبکه طراحی سیستم دیجیتال ساینیج طراحی سیستم کنترل تردد طراحی سیستم های voip و iptv سیستم مدیریت برق مصرفی

پروژه کوهسر مال

پروژه کوهسر مال

سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها سیستم کنترل ومانیتورینگ چیلرها سیستم کنترل و مانیتورینگ بویلرها سیستم کنترل و مانیتورینگ پمپ ها سیستم کنترل و مانیتورینگ درب ها سیستم کنترل و مانیتورینگ فیدر های اصلی سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم های اعلام حریق سیستم کنترل تجهیزات مکانیکی…

پروژه بازاربزرگ ملل

پروژه بازاربزرگ ملل

سیستم کنترل ومانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ موتورخانه سیستم صوتی و پیجینگ ip base ارتباط با سیستم درب ها و آسانسورها طراحی دیتاسنتر و شبکه طراحی سیستم دیجیتال ساینیج طراحی سیستم کنترل تردد طراحی سیستم های voip و iptv سیستم مدیریت برق مصرفی

پروژه روزنامه همشهری

پروژه روزنامه همشهری

سیستم کنترل ومانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها سیستم کنترل و مانیتورینگ چیلرها سیستم کنترل ومانیتورینگ بویلرها ارتباط با سیستم درب ها وآسانسورها ارتباط با سیستم دوربین و اعلام حریق

امیدسپهر

امیدسپهر

سیستم کنترل ومانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها سیستم کنترل و مانیتورینگ چیلرها سیستم کنترل و مانیتورینگ بویلرها ارتباط با سیستم درب هاوآسانسورها ارتباط با سیستم دوربین و اعلام حریق طراحی سیستم iptv طراحی سیستم پارکینگ هوشمند طراحی شبکه طراحی سیستم اتوماسیون اتاقی طراحی سیستم کنترل تردد سیستم میترینگ…

پروژه یاس

پروژه یاس

سیستم مدیریت برق مصرفی طراحی سیستم کنترل تردد ارتباط با سیستم دوربین و اعلام حریق ارتباط با سیستم درب ها و آسانسورها سیستم صوتی و پیجینگ ip base سیستم کنترل و مانیتورینگ موتورخانه سیستم کنترل ومانیتورینگ روشنایی

پروژه مرواریدگوهرشاد

پروژه مرواریدگوهرشاد

سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ هواساز سیستم کنترل و مانیتورینگ چیلرها سیستم کنترل ومانیتورینگ بویلرها ارتباط با سیستم درب هاو آسانسورها ارتباط با سیستم دوربین واعلام حریق سیستم میترینگ مصرف واحد ها طراحی سیستم پارکینگ هوشمند طراحی شبکه طراحی سیستم انوماسیون اتاقی طراحی سیستم کنترل تردد

پروژه کتابخانه مرکزی

پروژه کتابخانه مرکزی

سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ هواسازها سیستم کنترل و مانیتورینگ موتورخانه سیستم صوتی و پیجینگ IP BASE ارتباط با سیستم درب ها وآسانسورها ارتباط با سیستم دوربین و اعلام حریق سیستم مدیریت برق مصرفی طراحی سیستم پارکین هوشمند طراحی دیتا سنتر و شبکه طراحی سیستم دیجیتال…

پروژه نوسازی مدارس

پروژه نوسازی مدارس

سیستم کنترل و مانیتورینگ روشنایی سیستم کنترل و مانیتورینگ موتورخانه سیستم کنترل و مانیتورینگ نورپردازی سیستم هوشمندسازی تابلوهای برق تجمیع سازی تابلوهای برق تجمیع سازی دوربین یا سیستم BMS تجمیع سازی سیستم کنترل تردد اتاق های مدیریتی یا سستم BMS